DISCUSSION
Ando Tadao x Osamu Ishiyama x Yukio Futagawa

WORKS
INTERFACULRY INITIATIVE IN INFORMATUIN STUDIES FUKUTAKE HALL
/ Tadao Ando
TOWADA ART CENTER / Ryue Nishizawa
INUJIMA ART PROJECT 'SEIRENSHO' / Hiroshi Sambuichi

RYOTEI KAIKATEI ANNEX "SOU-AN", SAKE NO HANA / Kengo Kuma

SPECIAL FEATURE: LE CORBUSIER 3
Arata Isozaki
Kengo Kuma
Kiran Joshi
Yoshinori Yokoyama
Saburo Takama

PLOT
Toyo Ito
SANAA
Riken Yamamoto

ARTICLE
Tadao Ando
Ryue Nishizawa
Hiroshi Sambuichi
Kengo Kuma
CAt
CAt + CAn
Taketo Shimohigoshi
Toyo Ito

SERIAL
GA diary / Yukio Futagawa

ESSAY
Mizumaru Anzai

ANGLE
Soichiro Fukutake
168 total pages, 96 in color
ISBN978-4-87140-891-2 C1352
Size : 364×257mm
1/May/2008
Japanese Text Only

USD42.00
EUR35.00

Including Shipping Cost
by Economic Air