DISCUSSION
Hiroshi Hara x Toyo Ito x Yukio Futagawa

WORKS
CAFA ART MUSEUM / Arata Isozaki
THE OPPOSITE HOUSE / Kengo Kuma
NAMICS TECHNO CORE / Riken Yamamoto
OKURAYAMA APARTMENT / Kazuyo Sejima
SUMIKA PAVILION / Toyo Ito

PLOT
Ryue Nishizawa
Tadao Kamei (Nikken Sekkei)

ARTICLE
Toyo Ito
Terunobu Fujimori
Kuniaki Takahashi
Kengo Kuma
Riken Yamamoto
Kazuyo Sejima
UN Studio
Masao Koizumi
SANAA
Hideyuki Nakayama
Yoko Ando

SERIAL
GA diary / Yukio Futagawa

ESSAY
Mizumaru Anzai

ANGLE
Yoshiharu Kanebako
160 total pages, 88 in color
ISBN978-4-87140-895-0 C1352
Size : 364×257mm
1/January/2009
Japanese Text Only

USD42.00
EUR35.00

Including Shipping Cost
by Economic Air